Smluvní podmínky

a) Platební podmínky

 1. Úhrada za pobyt (poskytování dlouhodobého ubytování dle §9 Zákona 586/1992 Sb):

  Při objednání ubytování ve lhůtě kratší než 50 dnů před nástupem se platí celá částka za pobyt najednou. Ve lhůtě delší než 50 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 50 %, která je splatná do tří pracovních dní po potvrzení přihlášky a doplatek pak nejpozději 30 dnů před nástupem, u Silvestrovských a prázdninových termínů nejpozději 75 dnů před nástupem. V případě odlišného požadavku na způsob úhrady ze strany klienta je toto výjimečně možné po dohodě s majitelem chaty, a je vždy řešeno individuálně.

  U stabilních a ověřených zákazníků s klientskou kartou (kódem zákazníka AAA) je na povolení majitele objektu možný doplatek u "víkendových" 3-denních pobytů či pak týdenních pobytů (7 nocí; vyjma Silvestra) v hotovosti na místě při příjezdu na chatu (za předpokladu, že byla řádně a včas uhrazena min. 70% či ubytovatelem v Potvrzení objednávky jinak určená záloha na celý pobyt). Tato výhoda je možná u pobytů do 7 hrazených nocí.

  Platby je možno provádět bezhotovostně, poštovní složenkou nebo v hotovosti. Přesný termín platby je uveden v "Potvrzení objednávky - výzva k zaplacení", které je klientovi zasíláno po provedení rezervace. Zde je zároveň uvedeno číslo účtu a variabilní symbol.

 2. Storno podmínky:

  Bezplatná lhůta* pro zkrácení či zrušení pobytu (storno) končí 14. dnem po jeho rezervaci, ne však později než 22. den před nástupem na pobyt, u Silvestrovských a prázdninových termínů ne později než 76. den před nástupem na pobyt. V této lhůtě viz. výše je klientovi vrácena celá dosud zaplacená výše úhrady za pobyt.

  Při zrušení či zkrácení objednaného pobytu po uplynutí této bezplatné lhůty* pro storno (či zkrácení) pobytu viz. výše je:

  a) u termínů mimo Silvestrovské a prázdninové termíny do 15. dne před nástupem na pobyt účtován storno-poplatek ve výši 50% z ceny pobytu, 14 a méně dní před nástupem 90% z ceny pobytu a při nenastoupení klienta na pobyt v den začátku pobytu 100% z ceny pobytu,

  b) u Silvestrovských termínů (vč. Vánoc a prázdnin) do 46. dne před nástupem na pobyt storno poplatek 50% z ceny pobytu, 45. - 15. den před nástupem 80% z ceny pobytu a 14 a méně dní před nástupem činí storno-poplatek 100% z ceny pobytu.

  Storno-poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník sám zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.

  Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné z jeho strany řádný průběh pobytu v objednaném termínu zajistit. V tomto případě může pronajímatel klientovi nabídnout ubytování v jiném svém objektu nebo v náhradním termínu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

  Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí ap., ani za stav přírodních a turistických lokalit, a možnosti jejich využití, avizovaných na jeho stránkách.

 3. Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci.

  Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení či porušení ubytovacího řádu. Kauci je host povinen uhradit na místě v hotovosti v plné výši správci na začátku pobytu při převzetí chaty. Na tuto částku obdrží host od správce příjmový doklad (stvrzenku), jež pečlivě uschová a při vyúčtování kauce na konci pobytu jej odevzdá zpět správci. Při odevzdání objektu beze "škod a újmy" a řádně proběhlém pobytu (bez porušení sml.podmínek a ubyt.řádu) se kauce v den ukončení pobytu vrací ubytovanému v plné výši. Kauce je bez ohledu na délku pobytu stanovena na 5.000,- Kč/pobyt, u Silvestrovského pobytu pak 7.000,- Kč/pobyt. VIP: U stálých zákazníků s Klientskou kartou Krásné chvíle (kód host AAA) může být kauce při bezproblémovém průběhu předchozích pobytů po dohodě s majiteli objektu snížena. Hosté ze Slovenska či EU: kauci je možno složit také v EUR, aktuální výše bude vždy uvedena v poukazu k pobytu. Vyúčtování kauce a doplatek za energie jsou hrazeny již v Kč.

 4. Doplatek za spotřebu el. energie / plynu:

  Při příjezdu a předání chaty učiní správce za přítomnosti klienta záznam o stavu elektroměru.
  Na základě odečtu při ukončení pobytu bude provedeno vyúčtování elektřiny dle aktuální spotřeby klienta tak, že za každou započatou kWh uhradí klient částku 5,- Kč (součet VT + NT vysokého a nízkého tarifu).

  Vytápění dřevem / dřevěnými briketami v krbu v objemu připraveném správci uvnitř chaty optimálně k dané délce pobytu je ZDARMA v ceně ubytování. (Případná nadspotřeba: 69,-Kč / 1 balík (9,6 kg) kvalitních dřevěných briket nebo 139,-Kč / 1 přepravka dřeva).

  Níže stanovené limity vycházejí z dlouhodobých zkušeností s faktickým stavem spotřebovaného otopu na pobyt a měly by být tedy pro daný rozsah pobytu a období dostačující.

  • U Chaty Krásná a Chaty Malenovice je prioritní vytápění dřevem / briketami, alternativně k dispozici v místnostech elektr. olejové radiátory.
   Limity pro "otop v ceně" u Chaty Krásná a Chaty Malenovice:
   Zima (16.10.-14.4.): na 1 hrazenou noc 2 balíky briket / dřeva ZDARMA,
   Jaro / Léto (15.4.-15.10.): za pobyt a) do 3 hrazených nocí vč. 1 balík briket / dřeva ZDARMA, b) 4-8 hrazených nocí 2 balíky briket / dřeva ZDARMA, c) více než 8 nocí 3 balíky v ceně.
  • U Chaty Trojanovice a Chaty Horní Bečva je prioritní vytápění plynem, pro romantickou "siestu" je v rámci ceny za pobyt a) do 3 hrazených nocí vč. 1 balík briket / dřeva ZDARMA, b) 4-8 hrazených nocí 2 balíky briket / dřeva ZDARMA, c) více než 8 nocí 3 balíky v ceně.; a to bez ohledu na roční období.

  Při příjezdu a předání chaty Trojanovice / Horní Bečva učiní správce s klientem záznam také o stavu plynoměru.
  Na základě odečtu při ukončení pobytu bude provedeno vyúčtování dle aktuální spotřeby klienta tak, že za každý započatý m3 uhradí klient částku 18,40 Kč/m3 (m3 = 10,672 kWh = 1,73 Kč/kWh).

  V některých případech či obdobích, které určuje majitel chaty a jsou definovány coby výjimka již při rezervaci pobytu, může být stanoven určitý "limit chaty"*, ve kterém je určeno, kolik m3 na hrazenou noc má klient zdarma již v ceně pobytu.

  Doplatek energií a otopu klient uhradí hotově k rukám správce na základě vystaveného příjmového dokladu při ukončení pobytu.

 5. Rekreační poplatky obci

  Ubytovatel dle novely zákona o místních poplatcích č. 278/2019 Sb. s účinností od 1.1.2020, a na základě Obecně závazné vyhlášky obcí Krásná, Trojanovice a Horní Bečva vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu rekreační poplatek.

  Tento je stanoven (dle příslušné chaty, pro pobyty v r. 2020***):

  • obcí Krásná ve výši 15,- Kč
  • obcí Malenovice ve výši 20,- Kč
  • obcí Trojanovice ve výši 15,- Kč
  • obcí Horní Bečva ve výši 20,- Kč
  za každý i započatý den pobytu (vyjma příjezdového dne) a za každou osobu ve věku 18-70 let (vyjma osob – viz přísl. vyhláška obce), která přechodně a za úplatu pobývá na území obce za účelem léčení či rekreace. ***Tento poplatek je každoročně aktualizován dle aktuálně platné místní vyhlášky Obecního úřadu pro daný rok; jeho konkrétní výše Vám bude sdělena nejpozději při příjezdu na pobyt, anebo ji naleznete na www stránkách příslušného OÚ.

  Ubytovatel i v této souvislosti – na základě zákonné povinnosti - při příjezdu své hosty legitimuje a eviduje (v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů) v Evidenční knize hostů (cizince v Domovní knize), do které zapisuje dobu ubytování , účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

 6. Pobyt se zvířetem

  Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM - bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo "venkovní". Pobyt zvířete je zpoplatněn dle Ceníku dané chaty. Poplatek za psa/kočku je stanoven na 90 až 150,- Kč/den - dle chaty (jiní mazlíčci individuálně), u delších pobytů (nad 10 nocí) může být poplatek majitelem snížen. V případě pobytu psa / kočky se tito mohou pohybovat na zahradě a ve vyhrazených prostorách (garáž, suterén atd. - dle podmínek dané chaty, pobyt v interiéru chaty je možný pouze za předpokladu, že nelínají srst, a majitel či chovatel/ host zabezpečí, že se zvíře nevleze a nebude pobývat v lůžkovinách, postelích, na sedačkách, v dětské herně a do koupelny s vířivkou. Jakákoli zvířata mají přísný zákaz vstupu do vířivky!!! Pobyt s pejskem/kočičkou Vám bude potvrzen s potvrzením Vaší rezervace při "Výzvě k platbě". Víme, že Vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí Vaší rodiny, a že je tedy nechcete - či nemůžete - nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu (Chata Krásná, Malenovice a Horní Bečva jsou sice oploceny, nikoli však "neprodyšně"), nehrabou v zahradě, neničí zařízení, mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Pak je bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní a hygienické pokyny Ubytovacího řádu! V případě jeho nerespektování může být dané zvíře pro příští pobyt klienta na kterékoli z našich chat odmítnuto. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je host povine ihned uklidit, psa/ zvíře pobývajícího ve vnitřních prostorách je nutné pravidelně venčit či mít jej "naučené na vlastní záchůdek" - nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás - bude-li to možné, vyhovíme Vám.

b) Ubytovací podmínky

 1. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle vyplněných údajů ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
 2. Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve ve 16.00 hodin a čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
 3. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli cenu nejpozději na začátku pobytu. Pokud nebude pobyt před začátkem rezervovaného pobytu plně uhrazen, nebude klientovi nástup na pobyt umožněn, a to bez další náhrady.
 4. V ceně pobytu nejsou zahrnuty ručníky, osušky a župany.
 5. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Zákaz vstupu má do prostor vymezených pro správce/majitele objektu, stejně jako přísný zákaz manipulace „technickými zařízeními“ chaty (kotel, čerpadlo ad.). Parkování vozidel je zajištěno v prostorách zahrady, či na dalších k tomu vyhrazených prostorách ubytovacího objektu, je bezplatné.
 6. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 7. Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu, jehož povinností je závady neprodleně odstranit.
 8. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a jejich vybavení a příslušenství řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny ani instalovat žádné další předměty či zařízení (přenosné bazény, přistýlky, spotřebiče ad.).
 9. Host bere na vědomí, že v případě střídání pobytů v rámci jednoho dne bude v případě potřeby před jeho pobytem ve vířivém bazénu vyměněna a připravena z hygienických důvodů nová voda, která tedy díky tomu nemusí mít v den nástupu požadovanou provozní teplotu.
 10. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
 11. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu (vč. vynesených odpadků, umytého nádobí, vytření a vysátí podlah ad.; silně znečištěné povlečení a případné škody nahlásí před vyúčtováním kauce ubytovateli/ správci!).
 12. V průběhu pobytu není hostovi dovoleno přijímání návštěv a jiných osob, a to ani do vnitřních, ani do venkovních prostor objektu, jejich ubytování či jejich používání zařízení a vybavení chaty! Případné „návštěvy“ a přání do-ubytovat další hosty vždy PŘEDEM nahlásí a odsouhlasí s majitelem chaty a ihned na místě uhradí v hotovosti správci či majiteli chaty.
 13. Pes (či jiné zvíře) může být umístěn v zařízení ubytovatele za poplatek a pouze s jeho předchozím souhlasem, a to za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno ponechávat tyto samotné a bez dozoru. Host odpovídá za zamezení jejich přístupu k lůžkovinám, do vířivky a do zařízení pro děti (pískoviště, herna..). Případné exkrementy venku v prostorách zahrady a přilehlých prostorách je host povinen uklízet bezprostředně po jejich vzniku (do vlastních „psích sáčků“, v nichž je vhodí je do venkovní popelnice chaty).
 14. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).
 15. Host při odchodu z objektu uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroj a objekt uzamkne. Venku složí slunečník, v případě větru či deště jej uschová, uschová rovněž dětský venk. nábytek.
 16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do dvanácti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele vč. koupelen a jejich zařízení bez dozoru dospělých. Pobyt dětí a nezletilých je na zodpovědnost rodičů/ dospělého doprovodu z řad hostů.
 17. Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit. V případě i „nezaviněných“ škod/ závad(např. prasklá hadice od vody apod. je host POVINEN TOTO NEPRODLENĚ OZNÁMIT UBYTOVATELI k minimalizaci škod a zajištění opravy!
 18. Host podepisuje na začátku pobytu „Pravidla, zásady a odpovědnost“ při používání chaty, jejího vybavení a provozu vířivky a zavazuje se k jejich plnění a případné úhradě škod a sankcí.
 19. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid (22:00 - 7:30 hod.) a dbát na dobré "sousedské vztahy".
 20. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené ohniště, teplovodní kamna (je-li součástí objektu) či krb. Po odchodu od ohniště, krbu nebo kamen host řádně uhasí oheň (i uhlíky briket) a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 21. V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel a ověřit počet ubytovaných osob.
 22. Pro bezpečnost hostů, objektu i pronajímatele je objekt ve venkovních prostorách se záznamem monitorován. Uhrazením (i části) pobytu s tím dávají host a všechny spoluubytované osoby souhlas.
 23. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud nemohl ubytovatel újmě zabránit.
 24. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby nájmu od smlouvy okamžitě a bez náhrady odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu, vč. ubytování nenahlášených - neuhrazených osob a zvířat.
 25. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá pronajímatel.
 26. V ostatním se řídí pronajímatel i ubytovaný platnými Občanským zákoníkem a ostat. Zákony ČR.
 Copyright © 2010-2021     Powered by Chciwebjinak.cz